REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEAR SOPHIE
(dalej Regulamin)

§1. DEFINICJE

 1. Dzień Roboczy – dzień pracujący od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy.
 2. Formularz Rejestracji – usługa dostępna w Sklepie umożliwiająca założenie Konta.
 3. Formularz Zamówienia – Usługa dostępna w Sklepie umożliwiająca złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz wybór sposobu płatności i sposobu dostawy.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 6. Konsument – Klient lub Usługobiorca, będący osobą fizyczną, którego relacja z Usługodawcą nie jest związana bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – Usługa będąca zbiorem zasobów przechowywanych w systemach informatycznych Usługodawcy, obejmującym wprowadzone przez Usługobiorcę dane oraz informacje dotyczące Zamówień.
 8. Koszyk – lista Produktów wybranych przez Klienta z intencją zawarcia Umowy Sprzedaży w procesie składania Zamówienia.
 9. Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
 10. Przedsiębiorca – Klient lub Usługobiorca nie będący Konsumentem.
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.dearsophie.pl
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta na odległość, za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
 13. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prdniawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza Zamówienia, którego celem jest zawarcie Umowy Sprzedaży z Usługodawcą, obejmujące Produkty w Koszyku, w łącznej cenie Produktów i kosztów dodatkowych, w szczególności kosztów dostawy.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu jest Łukasz Kuć prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PEEKABOO Łukasz Kuć, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Sadowa 32, 46-220 Byczyna, NIP: 5372301321, REGON: 368723549, adres do doręczeń: ul. Niewinna 1/2, 02-995 Warszawa, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów jak również zasady korzystania przez Klientów i Usługobiorców ze Sklepu i dostępnych w nim Usług.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów i Usługobiorców w pełnym zakresie wskazanym w poprzednim punkcie. Korzystanie ze Sklepu i dostępnych w nim Usług jak również zawieranie Umów Sprzedaży Produktów jest możliwe pod warunkiem uprzedniego zapoznania się przez Klienta lub Usługobiorcę z Regulaminem i zaakceptowania jego warunków.
 4. Wszystkie informacje o Produktach dostępne na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego. 

§3. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży mogą być Produkty dostępne w ofercie Sklepu w momencie składania Zamówienia.
 2. Ceny wszystkich Produktów w ofercie Sklepu zawierają wszystkie wymagane podatki (ceny brutto) i nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, o ile nie wskazano inaczej w trakcie składania Zamówienia.
 3. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do obniżenia cen Produktów w przypadku Zamówień hurtowych, przy czym finalne warunki transakcji są uzgadniane na drodze negocjacji dwustronnych z Klientem.
 4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

§4. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W Sklepie są dostępne następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną: Konto oraz Formularz Zamówienia.
 2. Głównym celem Usługi Konto jest ułatwienie procesu podawania danych osobistych przy składaniu Zamówienia oraz śledzenie historycznych danych dotyczących korzystania przez Usługobiorcę ze Sklepu, w tym historii Zamówień.
 3. Konto jest nieodpłatnie świadczoną usługą na czas nieoznaczony, zakładaną przy pomocy Formularza Rejestracji.
 4. Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta w każdej chwili i bez podania przyczyny, w szczególności poprzez przesłanie takiego żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej wskazany w par. 12 pkt. 7 Regulaminu.
 5. Dostęp do Konta wymaga podania przez Usługobiorcę indywidualnego loginu i hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i zabezpieczyć przed niepowołanym dostępem ze strony osób trzecich. Usługodawca nie odpowiada za szkody poczynione w wyniku nieodpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia hasła stosowanego przez Usługobiorcę.
 6. Głównym celem Usługi Formularz Zamówienia jest ułatwienie procesu wyboru Produktów do Koszyka i składania Zamówień w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Formularz Zamówienia jest nieodpłatnie świadczoną usługą o charakterze jednorazowym rozpoczętą wraz dodaniem pierwszego Produktu do Koszyka i zakończoną złożeniem Zamówienia lub rezygnacją z niego przez Usługobiorcę.
 8. Usługodawca oświadcza, że dane wprowadzone przez niego na formularzach elektronicznych, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. Usługodawca zobowiązuje się do aktualizacji wszelkich danych w Sklepie, w przypadku ich zmiany.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystywania stron internetowych Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzania treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich i ogólnie przyjęte normy społeczne, jak również mogących powodować nieprawidłową pracę Sklepu.
 10. Usługobiorca może wypowiedzieć w każdym czasie umowę o świadczenie Usługi poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.
 11. Usługodawca może zablokować lub wypowiedzieć dostęp do Konta:
  1. Z zachowaniem 7-dniowego okresy wypowiedzenia w przypadku jego wykorzystywania niezgodnie z Regulaminem lub jego przeznaczeniem,

  2. Z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z innych ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie powiązanym z usługą Konta.

§5. ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa Zamówienie wykorzystując funkcjonalności Sklepu, w szczególności Formularz Zamówienia.
 2. Wybór Produktów dokonywany jest przez Klienta poprzez dodanie ich do Koszyka.
 3. Po ustaleniu zawartości Koszyka, Klient:
  1. Loguje się do Konta lub ręcznie wprowadza dane niezbędne do realizacji Zamówienia,

  2. Dokonuje wyboru adresu dostawy oraz adresu do wprowadzenia na fakturze,

  3. Dokonuje wyboru sposobu dostawy.

 1. Klient zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich treści, przy czym Polityka Prywatności jest określona w par. 10 Regulaminu. Akceptując Regulamin Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Klient potwierdza wprowadzenie powyższych danych poprzez wybranie przycisku <PRZEJDŹ DO KASY> a następnie dokonuje wyboru sposobu płatności.

 3. Klient ma możliwość dokonywania zmian danych w Zamówieniu, w szczególności weryfikacji i modyfikacji Koszyka do momentu potwierdzenia przez niego złożenia Zamówienia.

 4. Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybranie przycisku <POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE>.

 5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z otrzymaniem zgody Klienta na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.). Wyrażając zgodę Klient uprawnia Usługodawcę do wystawiania i wysyłania innych dokumentów podatkowych, w zależności od potrzeb, w szczególności faktur korygujących, zaliczkowych, końcowych, uproszczonych i załączników do faktur.

 6. Usługodawca potwierdza otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia, co skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży.

 7. Usługodawca utrwala, zabezpiecza oraz udostępnia Klientowi treść Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy stronami poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail wskazanej w poprzednim punkcie.

 8. Usługodawca rezerwuje sobie możliwość kontaktu z Klientem w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia. Jednocześnie Usługodawca udostępnia Klientowi możliwość kontaktu w przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w wiadomości e-mail, pod adresem poczty elektronicznej wskazanym w par. 12 pkt. 7 Regulaminu.

 9. Usługodawca dostarczy Zamówienie na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

 10. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Produkty wskazane w Zamówieniu w stanie od wad. Usługodawca rezerwuje sobie możliwość sprzedaży Produktów z drobnymi wadami, przy czy informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie Produktu w Sklepie.

 11. Zamówienia składane w sklepie nie podlegają łączeniu, w szczególności w celu dostarczenia odrębnych Zamówień w ramach jednej dostawy.

 12. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych Zamówienie będzie anulowane przez Usługodawcę.

 13. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

§6. PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności za Produkty zamówione w Sklepie:

  1. atność online za pośrednictwem systemu dotpay.pl, prowadzonego przez firmę Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30- 552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych,

  2. Płatność kartami płatniczymi VISA oraz MasterCard za pośrednictwem systemu dotpay.pl, prowadzonego przez firmę wskazaną w par. 6.1.1,
  3. Płatność kartami płatniczymi za pośrednictwem systemu PayNow. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne karty płatnicze: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  4. Płatność online za pośrednictwem systemu PayPal, dostępna wyłącznie dla przelewów zagranicznych,

  5. Płatność online za pośrednictwem systemu PayPo, prowadzonego przez firmę PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warieszaw, przy ul. Domaniewskiej 37, 02-672 Warszawa, NIP 5213705997, REGON 362485126, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000575158, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym 836.600 złotych,
  6. Płatność gotówką za pobraniem, pobierana przez kuriera od Klienta w momencie odbioru Produktu przez Klienta,

 2. Na płatność online tj. za pomocą metod wskazanych w par. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 czekamy 1 godzinę od momentu złożenia zamówienia. Jeśli po upłynięciu 1 godziny zamówienie nie zostanie opłacone ulega ono anulowaniu.

§7. DOSTAWY

 1. Dostawa Zamówienia jest możliwa na terytorium państw wskazanych w cenniku dostawy na stronach internetowych Sklepu.

 2. Usługodawca rozpoczyna realizację dostawy, w tym początek biegu terminu dostawy Zamówienia w momencie:

  1. W przypadku płatności online – po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o akceptacji płatności,

  2. W przypadku płatności gotówką za pobraniem – po potwierdzeniu Zamówienia przez Usługodawcę.

 3. Usługodawca udostępnia możliwość dostawy:

  1. Za pośrednictwem kuriera, z terminem dostawy do 5 dni roboczych,

 4. W przypadku łącznej wysyłki Produktów o różnych terminach dostawy w ramach jednego Zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są przedstawiane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w szczególności uwzględniając moment wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży z Usługodawcą.

 6. Klient może anulować lub zmodyfikować złożone Zamówienie do momentu jego wysyłki poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w par. 12 pkt. 7 Regulaminu.

§8. ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od terminu dostawy Zamówienia (lub jej ostatniej partii w przypadku dostawy partiami) odstąpić od Umowy Sprzedaży w zakresie ww. Zamówienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie.

 2. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać Usługodawcy przed upływem ww. terminu oryginał paragonu fiskalnego oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Przykładowy wzór oświadczenia jest wskazany na stronach sklepu, przy czym wykorzystanie ww. wzoru nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 3. Powyższe oświadczenie można wysłać w następujące sposoby:

  1. Pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w par. 12 pkt. 7 Regulaminu,

  2. Za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w par. 12 pkt. 7 Regulaminu.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

  1. Uznaje się ją za niezawartą,

  2. Usługodawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi kwotę uiszczoną za zakupione Produkty, w tym koszty dostawy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.

  3. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, przy czym Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania od niego Produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Płatność zostanie zwrócona Konsumentowi poprzez zwrotny przelew bankowy na rachunek, z którego uiszczona została zapłata za Produkt a w przypadku innego sposobu zapłaty za Produkt w sposób ustalony przez Usługobiorcę z Konsumentem. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży zwrócić dostarczone Produkty w stanie niezmienionym na adres magazynu Usługodawcy wskazany w par 12 pkt. 12 Regulaminu, ponosząc koszt odesłania Produktów do Usługodawcy.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§9. REKLAMACJE I WYMIANA TOWARU

 1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) Produktów w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Wada fizyczna polega na niezgodności dostarczonych Produktów z Umową Sprzedaży. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady Produktu, o których Klient wiedział w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od wydania Produktu.

 4. Klient może złożyć reklamację w następujący sposób:

  1. Pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w par 12 pkt. 7 Regulaminu,

  2. Poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w par 12 pkt. 7 Regulaminu.

 5. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrywania reklamacji przez Usługodawcę, zaleca się podanie przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym: 

  1. Informacji dotyczących okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia wady, 

  2. Zdjęcia wady produktu,

  3. Określenia preferowanego sposób rozwiązania reklamacji: Usunięcia wady Produktu lub Obniżenia ceny Produktu lub Odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  4. Adresu Klienta skąd wadliwy Produkt ma być odebrany przez Usługodawcę.
 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca podejmie działania z intencją zastosowania preferowanego przez Klienta sposobu rozwiązania reklamacji. W przypadku braku takiej możliwości Usługodawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. W przypadku gdy wadliwy Produkt zmieni państwo położenia i zmiana ta spowoduje zwiększenie kosztów dostarczenia Produktu do Usługodawcy, Usługodawca pokryje koszty jego dostarczenia do wysokości zgodnej ze stawkami dostarczenia Produktu obowiązującymi na terenie państwa pierwotnej dostawy Produktu.

 4. W przypadku uznania reklamy za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle Produkt Klientowi na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 5. Usługodawca informuje, że Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE, w tym Usługodawcą. Swoją skargę Konsument może złożyć np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10. PRZEDSIĘBIORCY

 1. Usługodawca ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia, poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Skorzystanie z prawa do odstąpienia przez Usługodawcę nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy i może nastąpić bez podania przyczyny.

 2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi zawartej z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona, zgodnie z zapisami art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 4. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorcy jest ograniczona do wysokości łącznej zapłaty za Produkty oraz dostawę przez Przedsiębiorcę, jednak nie więcej niż do kwoty 1000 (jeden tysiąc) złotych polskich. Powyższe ograniczenia są niezależne od podstawy prawnej i dotyczą zarówno pojedynczego roszczenia jak i sumarycznej kwoty wszystkich roszczeń.

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorcy jest ograniczona do typowych szkód przewidywalnych w momencie podpisania Umowy Sprzedaży oraz innych umów i nie obejmuje odpowiedzialności z utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

 2. Usługodawca ma prawo wskazać Przedsiębiorcy szczególny sposób płatności wymagany do zapłaty za Umowę Sprzedaży oraz inne umowy zawarte z Przedsiębiorcą, niezależnie od innych dostępnych sposobów płatności. W szczególności Usługodawca ma prawo wymagać od Przedsiębiorcy przedpłaty całości lub części stosownej kwoty wynikającej z podpisanej umowy.

 3. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Przedsiębiorcę w momencie wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi. W związku z tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przewoźnika oraz za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu przez przewoźnika. Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w przypadku ubytku lub uszkodzenia Produktu w czasie przewozu. 

 4. Ewentualne spory powstałe między Przedsiębiorcą a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

    

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: 

  1. Kodeksu Cywilnego,

  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  3. Dla Umów Sprzedaży zawartych z Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

  4. Oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu stron internetowych Sklepu, w szczególności z powodów technicznych.

 2. Wszystkie nazwy Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wykorzystywane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
  W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa
  ła wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku zawarcia przez Usługobiorcę i Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi Konto) nowy regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, do czego ma prawo zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Konsumentem, zmiany Regulaminów nie będą miały wpływu na warunki Zamówień złożonych i Umów Sprzedaży realizowanych lub wykonanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 2. Usługodawca udostępnia następujące adresy do prowadzenia wszelkiej korespondencji związanej z działalnością Sklepu:

   
  Adres do doręczeń:
    

  DEAR SOPHIE 
  ul. Rosy 19
  02-996 Warszawa

   
  Adres poczty elektronicznej:

  contact@dearsophie.pl

   
  Adres magazynu:

  DEAR SOPHIE 
  ul. Rosy 19
  02-996 Warszawa

REGULAMIN AKCJI „DEAL OF THE DAY”

 

(Obowiązuje od 8-12.07.2024)

 

Promocja „DEAL OF THE DAY” jest organizowana przez PEEKABOO Łukasz Kuć, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Sadowa 32, 46-220 Byczyna, NIP: 5372301321, REGON: 368723549. Promocja jest przeprowadzana zgodnie z niniejszym regulaminem (Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem https://dearsophie.pl/pl/content/regulamin.

Czas trwania: Promocja trwa od 8.07.2024 do 12.07.2024

Produkty biorące udział w promocji: W promocji biorą udział wszystkie produkty z zakładki „DEAL OF THE DAY”

Jak działa Promocja: Rabat w wysokości 70% na wybrany drugi produkt zostanie naliczony automatycznie w koszyku po dodaniu dwóch produktów spełniających kryteria z pkt. 3. Klient może wielokrotnie skorzystać z Promocji a udział w niej jest dobrowolny.

Zwroty: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży skutkującego tym, że warunki z pkt. 3 i 4 nie zostaną spełnione wówczas Promocja dla tego zamówienia zostaje anulowana. Klient otrzyma kwotę zwrotu rozliczoną na podstawie cen produktów nieobjętych Promocją.